Moordende vertogen – Europees Forum georganiseerd door Zadig in België

forum_euro_neerlandais def.jpg

MOORDENDE VERTOGEN

Europees Forum georganiseerd door Zadig in België

Universiteit Saint-Louis, Brussel

1 december 2018

Europees Forum georganiseerd door de psychoanalytici van Zadig in samenwerking met het Réseau Interdisciplinarité-Société (RIS) van de universiteit Saint-Louis, met de steun van de École de la Cause freudienne (ECF) en de New Lacanian School (NLS) en onder toezicht van de Eurofederatie van Psychoanalyse (EFP).

Ongetwijfeld zou iedereen – als men het al over zoiets als ‘iedereen’ kan hebben – willen dat de concentratiekampen van de nazi’s een eenmalige verschrikking waren. Dr. Lacan maakte zich daarover geen illusies: het opduiken van die kampen was een kenterpunt in de Geschiedenis en voor hem slechts een voorbode van de sociale omwentelingen die de globalisering zou voortbrengen en de wetenschap zou uitlokken. 1 Alsof de nazi’s hun tijd vooruit waren … “Als tegengewicht voor de vrijehandelsmarkten van de toekomst zullen alsmaar harder vormen van segregatie de kop opsteken”2, zo schreef hij. Vandaag is het in Europa zo ver. Het wegvegen van de geografische en culturele grenzen gaat gepaard met een escalatie van het soort uitspraken dat de vijanden van de mensheid in de jaren dertig van de vorige eeuw promootten. Deze uitspraken worden als iets heel banaals verspreid in de gangbare vertogen die de sociale band vormen. Met als gevolg een radicale verwerping van de vreemdeling via gewelddadige en criminele acties die dagelijkse kost zijn geworden.

Er bestaan dus moordende vertogen. Ze zijn geniepig van aard omdat ze niets heftigs hebben. Ze roepen niet op om te doden, ze gebruiken een gladde, politiek correcte taal. Ze doen alsof ze alleen maar onweerlegbare, in de sterren geschreven noodzakelijkheden uitdrukken. Natuurlijk zegt men niet dat de grenzen gesloten moeten worden en de migranten maar in zee moet verdrinken. Men zegt wel: “We kunnen toch niet iedereen opvangen?” Een legalistische ethiek komt de misdaad van de weigering camoufleren om hulp te verlenen aan personen in gevaar: “Ik pas alleen maar de wet toe.”

Het is nog erger. Deze vertogen zijn niet hatelijk. Ze zijn koud en rationeel, en doen alsof ze slechts het welzijn van de naties dienen. Zij die hun stem verlenen aan deze moordende vertogen, doen zich voor als grote dienaren van de Staat, ja als moderne helden die plichtsbewust hun menselijkheid opofferen om zich van hun taak te kwijten. Ze pretenderen slechts te zeggen en uit te voeren wat iedereen denkt. De meest dodelijke driften komen in feite louter het zogenaamde algemeen belang dienen. Niets is makkelijker dan deze driften te mobiliseren aangezien ze nu eenmaal bij de menselijke conditie horen. Met dit beroep op het slechte dat in elk van ons huist, wordt de ethische dimensie radicaal aan de kant geschoven. Dat we allen mogelijks moorddadige fantasma’s hebben, rechtvaardigt allerminst de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Wie zich door deze vertogen die het slechtste banaliseren in slaap laat wiegen, loopt ernstig gevaar er medeplichtig aan te worden. Tijdens het Europees Forum van 1 december 2018 willen we dan ook proberen in te gaan tegen de banalisering van deze vertogen en wel door hun duivelse toedracht aan te tonen. Deze ideologieën mogen dan beweren neutraal te zijn, ze zijn misdadig in hun gevolgen en kunnen dan ook niet doorgaan voor legitieme bestanddelen van een democratie. Zaak is dus om een vertoog tot stand te brengen dat weerstand biedt en de moordende vertogen bestrijdt.

1 Lacan, J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École »

Gil Caroz

Voor het organisatiecomité van het Forum

Publicités

Discourses That Kill – European Forum organized by Zadig in Belgium

forum_euro_english def.jpg

DISCOURSES THAT KILL

European Forum organised by Zadig in Belgium

At Saint Louis University, Brussels

1st December 2018

European Forum organised by the psychoanalysts of Zadig in collaboration with the Réseau Interdisciplinarité-Société (Ris) of Saint Louis university, with the support of the Ecole de la Cause freudienne (ECF) and the New Lacanian School (NLS), and under the auspice of the EuroFederation of Psychoanalysis (EFP).

Everyone, if such an expression is sustainable, would no doubt want the Nazi concentration camps to be a horror without tomorrow. Dr. Lacan, for his part, was without illusions and considered instead that their emergence, which introduced a rupture in History, represents the reaction of precursors to the social changes engendered by globalization and brought about by science. “Our future as common markets -he wrote- will be balanced by an increasingly hard-line extension of the process of segregation.” [1] Today, in Europe, we are there. The erasure of geographical and cultural boundaries has been accompanied by an escalation of statements promoted by the enemies of the human race in the 1930s. These have spread, while becoming banalised, in the discourses that found the social bond. The consequence is a radical rejection of the foreigner[l’étranger] by violent and criminal actions that have become daily.

So there are discourses that kill. Their character is insidious because they have nothing vehement. They do not call for killing, their language is smooth, politically correct. They present themselves as the expression of incontestable necessities written in the stars. It is not said that we must close the borders of the continent and let the migrants drown in the sea. It says rather: “we cannot welcome everyone, right?” The criminal action of non-assistance to people in danger is camouflaged behind a legalistic ethics: “I am only applying the Law”.

Worst. These discourses are not hateful. They are cold and rational, operating in the name of the well-being of nations. The agents of these discourses that murder present themselves as great servants of the State, or even as modern heroes sacrificing their humanity to do their duty. They claim they are just saying and doing what everyone thinks. In fact, they put the most lethal drives at the service of a so-called common good. Nothing is easier than to mobilize these drives since they are part of our humanity. But by appealing to this evil that is in each of us, it is the ethical dimension that is flouted. Because the fact that we can all have murderous fantasies does not justify acting on them.

There is a great risk of becoming accomplices if we let ourselves be put to sleep by these discourses that trivialize the worst. At the European Forum on 1 December 2018, we will try to de-trivialize them by showing their diabolic stand. These ideologies, which claim to be neutral, but which are criminal in their consequences, cannot be counted among the legitimate elements of democracy. It is therefore a question of producing a discourse that resists and combats the discourses that kill.

[1] Lacan J., “Proposition of 9 October 1967 on the Psychoanalyst of the School”.

Gil Caroz

For the Organising Commitee of the Forum

Translation: Florencia Shanahan

Les discours qui tuent – Forum européen organisé par Zadig en Belgique

forum_euro_french def.jpg

LES DISCOURS QUI TUENT

Forum européen organisé par Zadig en Belgique

Université Saint-Louis, Bruxelles

1 décembre 2018

Forum Européen organisé par les psychanalystes de Zadig en collaboration avec le Réseau Interdisciplinarité-Société (Ris) de l’Université Saint Louis, avec le soutien de l’Ecole de la Cause freudienne (ECF) et de la New Lacanian School (NLS), et sous les auspices de l’EuroFédération de psychanalyse (EFP).

Tout le monde, si une telle expression est soutenable, voudrait sans doute que les camps de concentration nazis ne soient qu’une horreur sans lendemain. Le Dr Lacan était pour sa part sans illusion et considérait au contraire que leur émergence, qui a fait rupture dans l’Histoire, représente la réaction de précurseurs par rapport aux remaniements sociaux engendrés par la mondialisation et provoqués par la science. « Notre avenir de marchés communs, écrivait-il, trouvera sa balance d’une expression de plus en plus dure des procès de ségrégation ».[1] Aujourd’hui, en Europe, nous y sommes. L’effacement des frontières géographiques et culturelles a comme pendant une escalade des énoncés promus par les ennemis du genre humain dans les années 30 du siècle dernier. Ceux-ci se sont propagés, tout en se banalisant, dans les discours ambiants qui fondent le lien social. La conséquence en est un rejet radical de l’étranger par des actions violentes et criminelles devenues quotidiennes.

Il y a donc des discours qui tuent. Leur caractère est insidieux car ils n’ont rien de véhément. Ils n’appellent pas à la mise à mort, leur langue est lisse, politiquement correcte. Ils se présentent comme étant l’expression de nécessités incontestables écrites dans les astres. On ne dit pas qu’il faut fermer les frontières du continent et laisser les migrants se noyer dans la mer. On dit plutôt : « on ne peut pas accueillir tout le monde, n’est-ce pas ? » L’action criminelle de non-assistance à des personnes en danger est camouflée derrière une éthique légaliste : « je ne fais qu’appliquer la loi ».

Pire. Ces discours ne sont pas haineux. Ils sont froids et rationnels, opérant au nom du bien-être des nations. Les agents de ces discours qui tuent se présentent comme des grands serviteurs de l’Etat, voire même comme des héros modernes sacrifiant leur humanité pour faire leur devoir. Ils prétendent qu’ils ne font que dire et faire ce que tout le monde pense. De fait, ils mettent les pulsions les plus meurtrières au service d’un soi-disant bien commun. Rien n’est plus facile que de mobiliser ces pulsions puisqu’elles font partie de notre humanité. Mais en faisant appel à ce mal qui est en chacun de nous, c’est la dimension éthique qui est bafouée. Car le fait que nous pouvons tous avoir des fantasmes assassins ne justifie pas de les faire passer à l’acte.

A se laisser endormir par ces discours qui banalisent le pire, grand est le risque de s’en rendre complices. Lors du Forum européen du 1er décembre 2018, nous tâcherons de les débanaliser en montrant leur portée diabolique. Ces idéologies qui se prétendent neutres, mais qui sont criminelles dans leurs conséquences, ne peuvent pas compter parmi les éléments légitimes de la démocratie. Il s’agit donc de produire un discours qui résiste et combat les discours qui tuent.

[1] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 257.

Gil Caroz

Pour le Comité d’organisation du Forum